עדכונים לכללי החשבונאות של מלכ״רים

פיננסיתא

nonprofitבשנת 2014 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 36 שעוסק במלכ״רים. לא מדובר בתקן עם כללים חדשים מאפס אלא על מספר עדכונים להנחיות הקודמות (תקן מספר 5 משולב בגילוי דעת 69).

להלן השינויים העיקריים:

 1. תרומה לרכישת רכוש קבוע

  מזומנים שהתקבלו מתורם עם התניה לרכישת רכוש קבוע לא יוצגו במזומנים ושווי מזומנים במאזן אלא בסעיף נפרד ״מזומנים לרכישת רכוש קבוע״ במסגרת הרכוש הקבוע (כלומר מעין מקדמות ע״ח רכוש קבוע).
 2. ירידת ערך

  יש לבחון ירידת ערך במלכ״רים כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך כגון:

  * המלכ"ר אינו מתכוון לעשות שימוש בנכס, כיוון שזה ניזוק או אינו בר- שימוש או שהנכס אינו תורם ליכולת המלכ"ר לספק שירותים

  * המלכ"ר אינו מתכוון לעשות שימוש בנכס, מאחר שבכוונתו לרכוש נכס אחר במקומו

  * ניצולת נמוכה מהמקובל של הנכס או פגיעה מהותית ביכולת השימוש העתידית הצפויה למלכ"ר מהנכס.

  המדידה תהיה לפי הנמוך מבין הסכום בר ההשבה של הנכס לערך בספרים. במקביל לפקודה של ההפרשה לירידת ערך יש למיין סכומים מנכסים נטו ללא הגבלה ששימשו לרכוש קבוע / נכסים נטו עם הגבלה זמנית / קבועה לכיסוי ההפסד מירידת ערך.
 3. תרומה בתנאי אנונה

  במועד קבלת התרומה יש להכיר בהתחייבות לפי הערך הנוכחי של התשלומים הצפויים תחת הנחות אקטואריות וההפרש בין התרומה שהתקבלה להתחייבות יוכר כהכנסה או כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה (זמנית או קבועה), בהתאם להנחיות התורם לגבי השימוש ביתרת התרומה (שאינה משמשת לתשלומי האנונה). כלומר החידוש הוא שאם אין הגבלה על השימוש או שזה מיועד לפעילות השוטפת ניתן להכיר בהכנסה כבר ביום הראשון.

  בנוסף לכך, כל שינוי בהנחות האקטואריות (כגון שינוי אורך החיים הצפוי של התורם, שינוי בריבית וכו׳), יבוא לידי ביטוי בהתאמת ההתחייבות לחישוב האקטוארי החדש כנגד הכנסה / נכסים נטו עם הגבלה זמנית או קבועה, בהתאם להנחיות התורם לגבי השימוש ביתרת התרומה.

  הוצאות המימון הנובעות מחלוף הזמן, כלומר גלגול ההתחייבות בריבית ההיוון יזקפו לדוח על הפעילות של המלכ״ר, כלומר יוכרו כהוצאה, בין אם יש הגבלה על השימוש ביתרת התרומה ובין אם לא.
 4. רווח או הפסד ממכירת רכוש קבוע או חברות מוחזקות

  רווח או הפסד שנובע ממימוש של רכוש קבוע או ממכירה של חברה מוחזקת יוצג בדוח על הפעילות כהכנסות אחרותלמעט רווח והפסד ממכירת רכוש קבוע שמוצג בשווי סימלי שיוצג ברווח מיוחד בדוח על הפעילות.

  רווח או הפסד שנובע ממכירת רכוש קבוע שהתמורה בגין מכירתו הוגבלה יוכר בנכסים נטו עם הגבלה זמנית או קבועה לפי העניין. כלומר זה לא יוכר בדוח על הפעילות.

איך לפתור נכון כל שאלת מועצה בפיננסית א׳

פתרונות מלאים ומפורטים לבחינת מועצת רואי חשבון בפיננסית א׳

 • 19 פתרונות מלאים ומפורטים עם דרך מלאה עד לתשובה לכל בחינות המועצה מאז 2009 ועד המועד האחרון (כולל!)
 • 760 שאלות מועצה לתרגול - מוסברות בגובה העיניים ובליווי דגשים וטיפים לפתרון נכון
 • תמיכה מקצועית מלאה - לא הבנת משהו בפיתרון? שאל חופשי ונענה!
 • ריכוז וניתוח של כל השאלות התיאורטיות בליווי הסברים וטיפים ללימוד לחלק התיאורטי
 • מעל 5495 שאלות ותשובות של סטודנטים המרחיבים ומעמיקים את ההבנה בפתרון הבחינות
 • פילוח שאלות לפי נושאים סינון שאלות לפי נושאים ללמידה אפקטיבית
 • 100% אחריות Unlimited - במקרה שלא תעבור את הבחינה תוכל להשתמש בפתרונות במועד הבא שתיגש אליו ללא תשלום נוסף
לפרטים נוספים לחץ כאן »


תגובות

  1. גם וגם.
   אם אתה מתכוון בנטו, אז כן לא תהיה השפעה על הדוח על הפעילות כמו שלפחת אין השפעה בנטו.
   0   0
 1. תודה,
  כלומר התוצאה היא שנראה:
  1. השפעה/הוצאה בדוח הפעילות
  2. בנכסים נטו שלא יועדו יהיה "0"
  3. הפחתה בדוח של נכסים ללא הגבלה שלא יועדו ושמשו לר"ק / בהגבלה זמנית
  0  0

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *