אז מה זה בעצם מכשיר פיננסי

מכשיר פיננסי מוגדר בIAS 32:

חוזה היוצר נכס פיננסי בישות אחת והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני בישות אחרת.

כלומר מכשיר פיננסי הוא חוזה בין שני צדדים. לישות אחת נקרא המחזיקה כי היא זו שמחזיקה בנכס הפיננסי, ולישות האחרת נקרא המנפיקה כיוון שהיא זו שהנפיקה את ההתחייבות הפיננסית או המכשיר ההוני.

כעת כל מה שנותר לנו הוא להבין מהם למעשה אותם נכס פיננסי, התחייבות פיננסית ומכשיר הוני, המרכיבים את הגדרת המכשיר הפיננסי.

נכס פיננסי

נכס פיננסי הוא כל אחד מאלה:

1. מזומן.

2. מכשיר הוני של ישות אחרת, למשל מניות.

3. זכות חוזית לקבל מזומן או נכס פיננסי אחר.

לדוגמה, סעיף לקוחות במאזן מייצג זכות חוזית לקבלת מזומן. כיוון שמזומן הוא נכס פיננסי אז גם הלקוחות הם נכס פיננסי.

4. זכות חוזית להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות בתנאים פוטנציאליים עדיפים לישות.

לדוגמה, לישות יש חוזה לרכישת 100 אירו תמורת 5 שקלים. בשלב מסוים שער האירו עולה ל-6 שקלים ואז לישות יש זכות להחליף נכסים פיננסיים (המזומן) בתנאים שהם עדיפים מבחינתה, היא תממש את הזכות החוזית שלה ותקנה 100 אירו תמורת 5 שקלים ואז תמכור אותם לפי 6 שקלים.

הנכס הפיננסי המגולם בחוזה במקרה הזה הוא 100 = 100*(6-5).

5. זכות חוזית לקבלת מספר משתנה של מכשיריה ההוניים של הישות. יש לשים לב שמדובר על המכשירים ההוניים של הישות עצמה.

לדוגמה, חברה א' נותנת הלוואה לשנה לחברה ב' בסך 100. כעבור שנה חברה ב' מחוייבת להחזיר את ההלוואה אך במקום להחזיר מזומן היא מחזירה לחברה א' מניות של חברה א' בסך של 100.

כמות המניות תשתנה בהתאם למחיר המניה ביום החזר ההלוואה.

התחייבות פיננסית

התחייבות פיננסית היא כל אחת מאלה:

1. מחויבות חוזית למסור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר.

לדוגמה, סעיף ספקים מייצג מחויבות חוזית לשלם לספק מזומן ולכן הספקים הם נכס פיננסי.

2. מחויבות חוזית להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות בתנאים פוטנציאלים נחותים לישות.

לדוגמה, לישות יש חוזה לרכישת 100 אירו תמורת 5 שקלים. בשלב מסוים שער האירו יורד ל-4 שקלים ואז לישות יש מחויבות להחליף נכסים פיננסיים (המזומן) בתנאים שהם נחותים מבחינתה, היא תסלק את המחויבות החוזית שלה ותקנה 100 אירו תמורת 5 שקלים ואז תמכור אותם לפי 4 שקלים.

ההתחייבות הפיננסית המגולמת בחוזה במקרה הזה היא 100 = 100*(5-4).

3. מחויבות חוזית למסירת מספר משתנה של מכשיריה ההוניים של הישות. יש לשים לב שמדובר על המכשירים ההוניים של הישות עצמה.

לדוגמה, חברה א' לוקחת הלוואה לשנה מחברה ב' בסך 100. כעבור שנה חברה א' מחוייבת להחזיר את ההלוואה אך במקום להחזיר מזומן היא מחזירה לחברה ב' מניות של עצמה (מניות של חברה א') בסך של 100.

כמות המניות תשתנה בהתאם למחיר המניה ביום החזר ההלוואה.

מכשיר הוני

מכשיר הוני הינו כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסים של ישות לאחר ניכוי כל התחייבויותיה.

דוגמאות: הון מניות רגילות, הון מניות בכורה שאינן ניתנות לפידיון, נגזרים המוחלפים לכמות קבועה של מניות בסכום קבוע, מכשירים צמיתים שלא נושאים ריבית ועוד.

איך להבדיל בין התחייבות פיננסית למכשיר הוני?

ראינו שבמקרים מסוימים מניות יכולות להיות מסווגות כהתחייבות פיננסית, ובמקרים אחרים המניות יכולות להיות מסווגות כמכשיר הוני.

התקינה הבינלאומית מעדיפה לתת ביטוי למהות הכלכלית של העסקה על פני הצורה המשפטית שלה.

המשמעות היא שאפילו אם מבחינה חוזית מדובר בהנפקת מניות, ייתכן שהדבר שקול מבחינה כלכלית להתחייבות פיננסית ולכן המניות יוצגו כהתחייבות פיננסית ולא כמכשיר הוני.

הנה כמה צעדים שיעזרו לך לקבוע האם מדובר בהתחייבות פיננסית או במכשיר הוני:

1. ראשית בודקים האם מכשיר פיננסי מסוים עונה להגדרת התחייבות פיננסית. אם כן, מדובר בהתחייבות פיננסית, אם לא - מדובר במכשיר הוני.

2. מאפיין מובהק של התחייבויות פיננסיות הוא המחוייבות לשלם מזומן (או נכס פיננסי אחר) במועדים קבועים.

לדוגמה, באג"ח רגילות קיימת מחוייבות לתשלום הקופון (הריבית) במועדים קבועים ולכן אג"ח רגילות הן התחייבות פיננסית.

מצד שני, מניות לא גוררות מחויבות של הישות לחלוקת דיבידנד, והחלוקה תלויה בהחלטה שלה.

3. מאפיין מובהק של מכשיר הוני הוא החלפת כמות קבועה של מכשירים הוניים תמורת סכום קבוע.

אם כמות המכשירים ההוניים והסכום הכולל קבועים מדובר במכשיר הוני.

‫2 תגובות על “אז מה זה בעצם מכשיר פיננסי”

  1. שאלה לגבי הגדרת נכס פיננסי (הגדרה 5)- זכות חוזית לקבלת מספר משתנה של מכשירים הונים של הישות עצמה.

    במידה והזכות היא לקבל מכשיר הוני (מספר משתנה או לא) של ישות אחרת- האם עדיין מוגדר כנכס פיננסי (לפי הגדרה 3 לעיל) או שזה יכנס לתחולת תקן אחר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *