איך לטפל במענקי ממשלה

IAS 20 קובע את הטיפול החשבונאי ודרישות הגילוי לגבי כל המענקים וצורות אחרות של סיוע ממשלתי.

יחד עם זאת, תקן זה אינו חל במקרים הבאים:

1. סיוע ממשלתי בצורה של הטבות מיסוי (פטור ממסים על ההכנסה, זיכויי מס, פחת מואץ ושיעורי מס מופחתים).

2. מענקי ממשלה שבתחולת IAS 41 (חקלאות).

3. סיוע ממשלתי הניתן לישות שהממשלה שותפה בבעלות עליה.

סיוע ממשלתי מהווה הטבה כלכלית ספציפית לישות שעומדת בקריטריונים מסוימים.

הטבות המסופקות בעקיפין כמו בניית תשתית באיזורי פיתוח או הצבת מגבלות מסחר על מתחרים אינן נחשבות כהטבות כלכליות ספציפיות ולכן אינן נחשבות לסיוע ממשלתי.

נציין כי התקן חל על מענקים המתקבלים מממשלות, מוסדותיהן וגופים דומים, בין אם מקומיים, לאומיים או בינלאומיים.

הכרה במענק או בסיוע ממשלתי

מענקים ממשלתיים יוכרו אם, ורק אם, קיים ביטחון סביר שהתנאים הבאים מתקיימים:

1. הישות עומדת/ תעמוד בקריטריונים הנלויים לקבלת המענקים.

2. המענקים התקבלו או צפוי שיתקבלו.

נציין כי עצם קבלת המענק אינה מהווה כשלעצמה ראיה לכך שהקריטריונים הנלווים למענק מתקיימים או יקויימו.

המענק יכול להתקבל במזומן, כנכס אחר או כהקטנה של התחייבות לממשלה (למשל מחילה על הלוואה ממשלתית).

הלוואה ממשלתית שניתנת בריבית שנמוכה מריבית השוק מגלמת בתוכה הטבה שתטופל כמענק ממשלתי.

המענק מוכר כהכנסה ברווח או הפסד על בסיס שיטתי והגיוני המקביל לעיתוי זקיפת ההוצאות עליהן המענק בה לפצות:

1. מענקים המתייחסים לנכסים בני-פחת מוכרים בדרך כלל על פני אורך חיי הנכסים.

2. מענקים המתייחסים לנכסים שאינם בני-פחת (למשל קרקע) עשויים לדרוש קיום מחוייבויות מסוימות (למשל הקמת מבנה מסוים), ואז הם יופחתו בהתאם לתקופה הקשורה בקיום המחויבות (כלומר לאורך חיי המבנה).

3. כאשר מתקבל מענק שמטרתו לכסות הוצאות שהתהוו בעבר או הוצאות בתקופה השוטפת, ללא קשר לקיומן של הוצ' עתידיות, המענק יוכר כהכנסה בתקופה בה התקבל. למשל, מענק הניתן לישות לצורך מתן סיוע משפטי, יוכר כהכנסה בתקופה בה התקבל.

הכרה במענק לא כספי

מענק יכול להתקבל בצורה של נכס לא כספי כגון קרקע או נכסים לא כספיים אחרים. במקרים כאלה נהוג להעריך את השווי ההוגן של הנכס ולטפל בו ובמענק לפי שוויים ההוגן.

לחילופין, ניתן להכיר בנכס ובמענק בסכום סימלי.

שתי חלופות אלו שקולות מבחינת ההשפעה שלהן על דוח רווח או הפסד שהיא אפס.

אם הנכס שהתקבל הינו בר-פחת, הרי שתזקף הוצ' פחת בדיוק בגובה ההכנסה שתוכר בגין הנכס (הכנסה נדחית), ולכן ההשפעות מקזזות אחת את השניה.

הצגת מענקים

מענקים המתייחסים לנכסים יוצגו בהתאם לאחת החלופות:

1. קיזוז מהנכס (הצגה בנטו)

2. הכנסה נדחית (הכנסות מראש)

לשתי החלופות השפעה זהה על דוח רווח והפסד.

ההבדל הוא במנגנון עצמו. בחלופה הראשונה הנכס מוצג בקיזוז המענק, הוצ' הפחת קטנות יותר וכך מגולם המענק על פני אורך החיים של הנכס.

לעומת זאת, בחלופה השניה יש לנו סעיף הכנסות מראש שאותו אנחנו מפחיתים ומכירים כהכנסה לאורך חיי הנכס. הנכס עצמו ממשיך להיות מופחת כרגיל בחלופה זו.

מענקים המתייחסים להכנסה מוצגים כהכנסה אחרת או שהם מופחתים מההוצאה שאותה הם באים לכסות.

למשל, אם ישות מקבלת מענק ממשלתי לכיסוי הוצ' משפטיות, אז אפשר להציג את המענק כהכנסה אחרת בדוח רווח או הפסד, או לחילופין להציג את ההוצ' המשפטיות בקיזוז ההכנסה מהמענק.

הערה: קבלת מענק תצויין כפריט נפרד בדו"ח תזרימי המזומנים.

החזר של מענקים ממשלתיים

כאשר נוצר מצב בו יש להחזיר חלק ממענק שהתקבל או את כולו, אירוע זה יטופל כשינוי אומדן. כלומר, חוזרים לתחילת תקופת הדיווח ומתקנים משם.

אם מדובר במענק שהתייחס להכנסה, יש להפחית קודם כל הכנסה נדחית קשורה אם זו קיימת, ולאחר מכן, ההפרש שנותר יוכר כהוצאה.

אם מדובר במענק שהתייחס לנכסים, יש להעלות את הערך בספרים של הנכס הרלוונטי או להקטין את ההכנסה הנדחית, בגובה המענק שיש להחזיר, ובנוסף יש להכיר בהוצאה בגובה כל פחת שהיה צריך להיות מוכר אילו לא היה מתקבל המענק שהוחזר.

סוגיה במענקים ממשלתיים

מה קורה במצב בו ממשלה מעניקה סיוע לאיזורים או לסקטורים תעשייתיים מסוימים, אך התנאים לקבלת הסיוע אינם קשורים באופן ספציפי לפעילויות התפעוליות של הישות?

SIC 10 קובע שסיוע כזה עונה להגדרת סיוע ממשלתי בIAS 20 ולכן נמצא בתחולתו.

‫2 תגובות על “איך לטפל במענקי ממשלה”

  1. במועד אביב 2010 בשאלה 11, עולה הטענה הבאה: "מענק ממשלתי יכול להתבצע בצורה של העברת נכס לא כספי לשימוש הישות. בנסיבות אלה, נהוג להעריך את השווי ההוגן של הנכס הלא כספי ולטפל הן במענק והן בנכס לפי השווי ההוגן הזה. חלופה אחרת שלפעמים פועלים לפיה היא לרשום את הנכס וגם את המענק בסכום סמלי."
    הם קבעו שהיגד זה לא נכון, אך זה סותר את מה שכתוב כאן. )-:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *