איך לסווג מכשירים פיננסיים

IAS 39 קובע כי יש לסווג כל מכשיר פיננסי לאחת מ-4 קבוצות, כאשר לכל קבוצה יש את תנאי הכניסה שלה.

נכסים פיננסיים

1. נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

לקבוצה זו יכנסו נכסים פיננסיים אם:

  1. הם מוחזקים למסחר, או
  2. בעת ההכרה לראשונה הם יועדו ע"י הישות לקבוצה זו.

2.  השקעות מוחזקות לפידיון

לקבוצה זו ניתן לסווג נכסים פיננסיים לא נגזרים, בעלי תשלומים קבועים עם מועד פידיון קבוע, אשר לישות כוונה מפורשת ויכולת להחזיק בהם עד לפידיון, ובלבד ש:

  1. הישות לא ייעדה את הנכסים במועד ההכרה לראשונה לקבוצת השווי ההוגן דרך רווח והפסד.
  2. הישות לא ייעדה את הנכסים במועד ההכרה לראשונה לקבוצת הנכסים הזמינים למכירה.
  3. הנכסים לא עונים להגדרת הלוואות וחייבים.

3. הלוואות וחייבים

לקבוצה הזו נסווג נכסים פיננסים לא נגזרים, בעלי תשלומים קבועים שאינם מצוטטים בשוק פעיל, למעט:

  1. נכסים המוגדרים כמוחזקים למסחר או שבמועד ההכרה לראשונה יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד.
  2. נכסים שיועדו במועד ההכרה לראשונה לקבוצת הנכסים הזמינים למכירה.
  3. מצב בו המשקיע עלול שלא לקבל באופן מהותי את הקרן המקורית שלא כתוצאה מכישלון באשראי.

4. נכסים פיננסיים זמינים למכירה

לקבוצה זו נכנסים נכסים פיננסיים לא נגזרים שיועדו במועד ההכרה לראשונה לקבוצה זו, או נכסים פיננסיים אחרים שלא סווגו לאף אחד מ-3 הקבוצות האחרות.

מפת הדרכים לסיווג נכסים פיננסיים

ניתן להעזר במפה הבאה בכדי לקבוע לאיזה קבוצה נסווג כל נכס פיננסי.

סיווג נכסים פיננסיים
סיווג נכסים פיננסיים. (לחץ להגדלה)

התחייבויות פיננסיות

בהתחייבויות פיננסיות המצב פשוט יותר בהשוואה לנכסים פיננסיים, ויש לסווג את ההתחייבויות הפיננסיות לאחת משתי קבוצות:

1. התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

לקבוצה זו יכנסו התחייבויות פיננסיות אם:

  1. הן מוחזקות למסחר, או
  2. בעת ההכרה לראשונה הן יועדו ע"י הישות לקבוצה זו.

2. התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

לקבוצה זו נכנסות כל ההתחייבויות הפיננסיות שלא נכנסו לקבוצת השווי הוגן דרך רווח והפסד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *