הכללים לעריכת דוח על תזרימי המזומנים

הדוח על תזרימי המזומנים הוא אחד הדוחות החשובים ביותר למשקיעים כיוון שהוא עונה להם על השאלה: "איפה הכסף?".

הדוח על תזרימי המזומנים מלמד על היכולת של הישות לשלם את ההתחייבויות השוטפות שלה, לפרוע את ההתחייבויות ארוכות הטווח שלה ולהתאים את עצמה להזדמנויות ונסיבות שונות.

הדוח בנוי בצורה כזו שהוא מספק מידע כיצד הישות עושה שימוש במזומנים שלה: מה התזרים מהפעילויות התפעוליות השוטפות שלה, כיצד היא משקיעה את הכסף ביצירת ערך לבעלי המניות באמצעות פעילויות השקעה, ואיך הישות מממנת את פעילותה.

בנוסף לכך, דוח על תזרימי המזומנים מאפשר למשקיעים להשוות בין ישויות שונות כיוון שהוא מנטרל השפעות של בחירת מדיניות חשבונאית להצגה ומדידה של פריטים בדוחות.

לאחר שהבנו את החשיבות של הדוח, בוא נצלול יותר לעומק ונרד לפרטים.

1. מזומנים ושווי מזומנים

בואו ניקח לדוגמה חברה שהרווח הנקי שלה בתקופת הדיווח הוא 7,000 ש"ח, ובחשבון הבנק שלה בתחילת התקופה הייתה קיימת יתרה חיובית של 20,000 ש"ח, ובסוף התקופה היא ביתרת חובה של 10,000.

מה השינוי במזומנים ובשווי מזומנים?

נכון, 30,000-.

איך יכול להיות שהחברה הרוויחה 7,000 ש"ח אבל איבדה 30,000 מזומנים? את זה בדיוק מנסה להסביר הדוח על תזרימי המזומנים.

יש לזכור שדוח רווח והפסד (ולכן גם השורה התחתונה שלו - הרווח הנקי), נערך על בסיס צבירה. המשמעות היא שחלק מההכנסות ומההוצאות שמוכרים בו לא כוללות כניסה ויציאה של מזומנים, ולכן קיים הבדל - ולפעמים משמעותי מאוד, בין הרווח הנקי לשינוי בתזרימי המזומנים נטו לתקופה נתונה.

מזומנים ושווי מזומנים כוללים:

1. מזומן לשימוש מיידי ← מזומן משועבד אינו נחשב כמזומן לשימוש מיידי ולכן הוא מחוץ להגדרת מזומנים ושווי מזומנים.

2. פיקדונות לפי דרישה.

3 השקעות לזמן קצר, אם ורק אם:

- רמת הנזילות שלהן גבוהה (עד 3 חודשים ממועד רכישתן);

- הן ניתנות להמרה בקלות לסכומים ידועים של מזומנים; וכן

- יש להן חשיפה לסיכון שאינו משמעותי של שינויים בשוויין.

4. השקעות במכשירים הוניים  (למשל, מניות) - בדרך כלל לא נחשבות לשווי מזומנים, אלא אם כן, במהותן הן מהוות שווי מזומנים. לדוגמה, מניות בכורה הנרכשות זמן קצר (עד 3 חודשים) לפני מועד הפידיון המוגדר שלהם.

5. אשראי בנקאי - במדינות בהן משיכת יתר מהווה חלק בלתי נפרד מניהול המזומנים של הישות, משיכת היתר תחשב כחלק משווי המזומנים (כמובן במינוס).

יש לציין שתנועות במזומנים ובשווי מזומנים, בינם לבין עצמם, אינן נכללות בדוח על תזרימי המזומנים. לדוגמה, מזומן שהושקע בפיקדון יומי.

2. מבנה הדוח

הדוח על תזרימי המזומנים מורכב מ-3 חלקים:

1. תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות

2. תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה

3. תזרימי מזומנים מפעילויות מימון

ההבדל בין יתרת המזומנים ושווי המזומנים בתחילת התקופה ליתרה בסוף התקופה הוא למעשה הסיכום של 3 החלקים הנ"ל.

3. תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות נובעים בעיקר מהפעילויות העיקריות לייצור הכנסות של הישות, כמו למשל:

- תקבולי מזומנים ממכירת סחורות או הספקת שירותים

- תקבולי מזומנים מתמלוגים, מגמולים, מעמלות ומהכנסות אחרות

- תשלומי מזומנים לספקים בגין סחורות ושירותים

- תשלומי מזומנים לעובדים ובעבורם

- תקבולים ותשלומים במזומנים של ישות ביטוח בגין פרמיות ותביעות, קצבאות (annuities) והטבות אחרות בגין פוליסות

- תשלומים והחזרים במזומנים של מסים על הכנסה, אלא אם כן הם ניתנים לזיהוי ספציפי עם פעילויות מימון ופעילויות השקעה

- תקבולים ותשלומים במזומנים מחוזים המוחזקים למטרות מסחר

- תקבולי מזומנים בגין מימוש רכוש קבוע שנרכש או יוצר במטרה להשכירו לאחרים ולאחר מכן מיועד למכירה במהלך העסקים הרגיל (לרבות תשלומי המזומנים בגין רכישת או ייצור הרכוש הקבוע ותקבולי המזומנים מהשכרתו).

לדוגמה, חברת להשכרת רכב, משכירה את הרכבים שלהם המהווים רכוש קבוע, ולאחר 3 שנים היא מוכרת אותם. בהנחה שמדובר במהלך העסקים הרגיל שלה, רכישת הרכבים והתקבולים מההשכרה ומהמכירה יופיעו בדוח על תזרימי המזומנים כפעילויות שוטפות.

- תשלומי מזומנים ותקבולי מזומנים הנובעים מרכישה או מכירה של ניירות ערך והלוואות למטרות מסחר המוחזקים לצורך מכירה.

הרעיון המרכזי הוא שכל תזרימי המזומנים שקשורים בפעילות העיקרית והשוטפת של הישות יכנסו לקטגוריה זו.

4. תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה

תזרימי המזומנים מפעילויות השקעה משקפים את הפוטנציאל של הישות להפיק תזרימי מזומנים בעתיד.

לתזרים מפעילויות השקעה יש תנאי הכרחי: הפריט בגינו התבצעה הפעולה חייב להיות מוכר כנכס (או שהוכר כנכס) בדוח על המצב הכספי.

דוגמאות:

- תשלומי (תקבולי) מזומנים לרכישת (מכירת) רכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים ונכסים אחרים לזמן ארוך. תשלומים אלה כוללים את אלה המתייחסים לעלויות פיתוח מהוונות ולרכוש קבוע בהקמה עצמית

- תשלומי (תקבולי) מזומנים לרכישת (מכירת) מכשירים הוניים או מכשירי חוב של ישויות אחרות וזכויות בעסקאות משותפות (למעט תשלומים בגין מכשירים כאמור הנחשבים לשווי מזומנים או אלה המוחזקים למטרות מסחר)

- מקדמות והלוואות במזומנים שניתנו לצדדים אחרים ותקבולי מזומנים מההחזר של מקדמות והלוואות שניתנו לצדדים אחרים (למעט מקדמות והלוואות על ידי מוסד פיננסי)

- תקבולי ותשלומי מזומנים בגין חוזים עתידיים, חוזי אקדמה, חוזי אופציה וחוזי החלפה למעט כאשר החוזים מוחזקים למטרות מסחר, או שהתשלומים מסווגים כפעילויות מימון

5. תזרים מזומנים מפעילויות מימון

התזרים מפעילויות מימון מאפשר לחזות תביעות של תזרימי מזומנים עתידיים על ידי ספקים של הון לישות.

דוגמאות:

- תקבולי מזומנים מהנפקת מניות או מכשירים הוניים אחרים

- תשלומי מזומנים לבעלים כדי לרכוש או לפדות את מניות הישות

- תקבולי מזומנים מהנפקת כתבי התחייבות (debentures), שטרות (notes) ואגרות חוב (bonds) ומנטילת הלוואות, משכנתאות וסוגי אשראי אחרים לזמן קצר או לזמן ארוך

- החזרי מזומנים של סכומי אשראי שניטלו

- תשלומי מזומנים על ידי חוכר להקטנת ההתחייבות שטרם נפרעה המתייחסת לחכירה מימונית

6. הצגת תזרימי המזומנים

תזרים המזומנים מפעילויות שוטפות ידווח לפי אחת מהשיטות הבאות:

1. הגישה הישירה - לפי גישה זה יוצרים מעין דוח רווח או הפסד על בסיס מזומן, כאשר התקבולים והתשלומים מוצגים בברוטו.

גישה זו ניתן ליישם ע"י בניית דוח רווח והפסד "חדש" על בסיס מזומן על סמך הרשומות החשבונאיות, או לבצע התאמות לסעיפי דוח רווח והפסד ברוטו (מכירות, עלות מכר וכו').

2. הגישה העקיפה - לפי גישה זו יוצאים מרווח או הפסד חשבונאי, ועושים התאמות על מנת לנטרל עסקאות שלא נעשו על בסיס מזומן. למעשה בגישה זו אנחנו מעבירים את הרווח או ההפסד החשבונאי מדיווח על בסיס מצטבר לדיווח על בסיס מצטבר, ובנוסף מנטרלים את ההכנסות וההוצאות שאינן במזומן (הוצ' פחת, רווח הון).

לדוגמה:

רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצ' מימון והוצ' מסX
הוסף הוצאות פחת, הוצ' בגין הפרשות והוצ' אחרות שאינן במזומןX
הוסף הפסד הון (הפחת רווח הון)X
הוסף קיטון במלאי (הפחת גידול במלאי)X
הוסף קיטון בחייבים (הפחת גידול בחייבים)X
הוסף גידול בזכאים (הפחת קיטון בזכאים)X
הפחת ריבית ששולמה במזומןX
הפחת הוצאות מס ששולמו במזומןX
תזרים מזומנים מפעילויות תפעוליתX

תזרימי המזומנים בגין פעילויות השקעה ובגין פעילויות מימון יוצגו בסכומים ברוטו, למעט מספר מקרים חריגים שנראה מיד.

7. דיווח על בסיס נטו

ניתן לדווח על בסיס נטו על תזרימי מזומנים הנובעים מהפעילויות השוטפות, מפעילויות ההשקעה ומפעילויות המימון הבאות:

1. תקבולי ותשלומי מזומנים בעבור הלקוחות כאשר הם משקפים את הפעילויות של הלקוח ולא של הישות העורכת את הדוחות הכספיים.

דוגמאות: קבלה והחזר של פיקדונות לפי דרישה של בנק, כספים (funds) המוחזקים בעבור לקוחות על ידי ישות השקעה ודמי שכירות הנגבים בעבור הבעלים של נדל"ן והמשולמים להם.

2. תקבולים ותשלומים של מזומנים בגין פריטים שבהם המחזור מהיר, הסכומים גבוהים והתקופות לפירעון קצרות.

דוגמאות: סכומי הקרן המתייחסים ללקוחות כרטיסי אשראי, רכישה ומכירה של השקעות ואשראי לזמן קצר אחר (עד 3 חודשים מיום הרכישה למועד הפרעון).

למוסד פיננסי, מותר לדווח על בסיס נטו במקרים הבאים:

- תקבולי ותשלומי מזומנים בגין קבלה והחזר של פיקדונות עם מועד פירעון קבוע

- הפקדת פיקדונות במוסדות פיננסיים אחרים ומשיכתם

- מקדמות והלוואות במזומנים שניתנו ללקוחות וההחזר של מקדמות והלוואות אלה

8. תזרימי מזומנים במטבע חוץ

העקרון המרכזי לטיפול בתזרימי מזומנים הנובעים מעסקאות במטבע חוץ הוא המרתם למטבע הפעילות בתאריכי תזרימי המזומנים.

אם למשל, התבצעה מכירת מלאי במטבע חוץ ביום 1.4.2012, יש לרשום את תזרים המזומנים מהעסקה ע"י המרתו למטבע הפעילות לפי השער שהיה קיים ביום זה.

IAS 21 הוא התקן שעוסק בהשפעה של שערי חליפין במטבע חוץ, והטיפול בדוח תזרימי המזומנים הוא עקבי עם דרישות התקן.

רווחים או הפסדים בלתי ממומשים בגין הפרשי שער אינם מהווים תזרימי מזומנים ולכן לא יופיעו בדוח על תזרימי המזומנים מפעילויות שוטפות, השקעה או מימון.

יחד עם זאת, בכדי להציג את ההשפעה של השינויים בשערי החליפין על יתרות מזומנים במטבע חוץ, יש לבצע תיאום עבור כל אחד מתזרימים המזומנים (מפעילויות שוטפות, השקעה ומימון) בשורה נפרדת, כך שתהיה אפשרות לראות מה היה קורה אילו הכל היה מתורגם למטבע הפעילות.

9. ריבית ודיבידנדים

ריבית ודיבידנד ששולמו או שהתקבלו יוצגו בנפרד ובאופן עקבי מתקופה לתקופה כפעילויות שוטופות, פעילויות השקעה או פעילויות מימון.

ריבית ששולמה תוצג בדוח על תזרימי המזומנים בין אם היא הוכרה כהוצאה ברווח או הפסד ובין אם הוונה לנכס בהתאם להוראות IAS 23.

ריבית ששולמה וריבית ודיבידנד שהתקבלו מוצגים בדרך כלל כחלק מתזרימי המזומנים מפעילויות שוטפות במוסד פיננסי.

לעומת זאת, בישויות אחרות ניתן לסווג אותם כפעילויות שוטפות, או כפעילויות מימון (ריבית ששולמה) ופעילויות השקעה (ריבית ודיבידנד שהתקבלו).

דיבידנד ששולם יכול להיות מסווג כפעילות מימון או כפעילות שוטפת (בדרך כלל מימון).

10. מסים על ההכנסה

יש לתת גילוי נפרד לגבי סך תזרימי המזומנים הנובעים ממסים על ההכנסה.

בדרך כלל, תזרימי המזומנים אלה יוצגו כחלק מתזרימי המזומנים מפעילויות שוטפות. יחד עם זאת, במקרים בהם זה מעשי לזהות ספציפית תזרימי מזומנים הנובעים ממסים על ההכנסה, יש לסווג אותם כפעילויות השקעה או מימון אם זה ראוי יותר.

11. השקעות בחברות בנות, חברות כלולות ועסקאות משותפות

כאשר ישות עושה שימוש בשיטת השווי המאזני או בשיטת העלות להצגת השקעה בחברה כלולה או עסקה משותפת, עליה להגביל את הדיווח על תזרימי המזומנים בינה לבין הישות המושקעת לסכומי ההשקעה, לדיבידנדים ולתקבולים אחרים.

שינויים בזכויות בעלות בחברות בנות ועסקים אחרים

תזרימי המזומנים המצרפיים הנובעים מהשגת שליטה או מאיבוד שליטה על חברות בנות או עסקים אחרים יוצגו בנפרד ויסווגו כפעילויות השקעה בברוטו (כלומר אין אפשרות לקזז תזרימי מזומנים הנובעים מהשגת שליטה עם אלה הנובעים מאיבוד שליטה).

תזרימי מזומנים הנובעים משינויים בבעלות בחברות בנות שאינן גורמות לאיבוד שליטה יוצגו בפעילויות מימון.

12. עסקאות שאינן במזומנים

עסקאות השקעה ועסקאות מימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים לא יקבלו ביטוי בדוח על תזרימי המזומנים, אך יינתן להם גילוי נאות במקום אחר בדוחות הכספיים.

דוגמאות לעסקאות כאלו כוללות:

- רכישה של נכסים על ידי נטילת התחייבויות המתייחסות אליהם במישרין או באמצעות חכירה מימונית

- הרכישה של ישות באמצעות הנפקת מכשירים הוניים

- ההמרה של חוב להון.

תגובה אחת על “הכללים לעריכת דוח על תזרימי המזומנים”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *