קרן הערכה מחדש VS קרן הון ני"ע זמינים למכירה

שתיהן מהוות את הרווח הכולל האחר בדוח על ההכנסה הכוללת, הן מופיעות בדוח על המצב הכספי תחת סעיף ההון העצמי ובאופן כללי הן בדרך כלל גורמות כאבי ראש לסטודנטים לחשבונאות.

בכתבה הזו נערוך השוואה בין שתי קרנות שנראות מאוד דומות אך למעשה הן כל כך שונות.

קרן הערכה מחדש

 

קרן הערכה מחדש או בשמה המקוצר קרן שערוך היא רכיב הוני שקשור לרכוש קבוע.

IAS 16 הוא התקן הבינלאומי שעוסק ברכוש קבוע והוא מציע לבחור בין 2 אפשרויות:

  1. מודל העלות
  2. מודל הערכה מחדש (מודל השערוך)

התקינה הבינלאומית מעדיפה רלוונטיות על פני מהימנות ולכן היא מציעה טיפול אלטרנטיבי למודל העלות ההיסטורי (תרתי משמע!).

במודל העלות אנחנו נצמדים לעלות המקורית, ומציגים את הנכס נטו לאחר פחת והפרשות לירידת ערך.

במודל הערכה מחדש אנחנו שואפים להציג את הנכס לפי שווי הוגן.

הטיפול הבסיסי במודל הערכה מחדש כולל את השלבים הבאים:

  1. רישום פחת (בדיוק כמו במודל העלות)
  2. מציאת שווי הוגן למועד הדוחות
  3. שערוך הנכס לשוויו ההוגן מול קרן הערכה מחדש

אם השווי ההוגן עלה אנחנו מגדילים את הנכס מול קרן השערוך. אם השווי ההוגן ירד נקטין את הנכס מול קרן השערוך.

קרן שערוך לא יכולה להיות ביתרת חובה. במקרה שהשווי ההוגן ירד והקרן נכנסת ליתרת חובה אנחנו צריכים לאפס אותה מול הפסד שיוכר בדוח רווח והפסד.

במקרה של עליית ערך אנחנו נכיר ברווח בדוח רווח והפסד עד לגובה ירידת ערך קודמת שהוכרה ורק לאחר מכן נחזור ונטפל בעליית הערך שנותרה כנגד קרן שערוך כרגיל.

קרן שערוך לעולם לא תעבור דרך רווח והפסד. IAS 16 קובע כי קרן שערוך תופחת ישירות לעודפים בקצב הפחת או בעת גריעת הנכס בלבד.

קרן הון בגין ני"ע זמינים למכירה

קרן הון בגין ני"ע זמינים למכירה (להלן: קרן הון), היא רכיב הוני שקשור להשקעות בנכסים זמינים למכירה.

IAS 39 מסדיר את הטיפול בגין השקעות במכשירים הוניים המסווגות לקבוצת הנכסים הזמינים למכירה וקובע כי יש לשערך השקעות אלו ולהעמיד אותן על שווי הוגן, מול קרן הון.

הטיפול הבסיסי פשוט למדי. בכל מועד דוחות בודקים מה השווי ההוגן של ההשקעה, משווים לשווי ההוגן הקודם וההפרש נזקף לקרן הון.

בניגוד לקרן השערוך, קרן הון יכולה להיות ביתרת חובה.

כל עוד לא קיימות ראיות אובייקטיביות לירידת ערך אין בעיה עקרונית שהקרן תהיה ביתרת חובה.

אם קיימות ראיות אובייקטיביות לירידת ערך אנחנו צריכים לאפס את קרן ההון מול הפסד, בדומה לטיפול שעשינו בקרן הערכה מחדש.

אך להבדיל מהטיפול בקרן הערכה מחדש, כאשר תתרחש עליית ערך מאוחרת יותר היא תרשם ישירות כנגד קרן ההון, ללא הכרה ברווח דרך דוח רווח והפסד כפי שעושים עם קרן שערוך.

למעשה רישום הפסד בגין קרן הון מהווה מעין RESET לעלות ההשקעה, לעומת רישום הפסד בגין קרן שערוך ביתרת חובה, שם עליית ערך תחזיר אותנו לעלות המקורית.

האמור לעיל מתייחס להשקעה במכשירים הוניים כמו למשל מניות או אופציות. לעומת זאת, כאשר מדובר בהשקעה במכשיר חוב (למשל אג"ח) אז ביטול הפסד מירידת ערך כן ייעשה מול רווח והפסד.

הבדל נוסף בין קרן הון לקרן שערוך הינו שבניגוד לקרן שערוך שממויינת ישירות להון העצמי (דרך העודפים), קרן ההון תמויין לרווח והפסד בעת מימוש ההשקעה, כולה או חלקה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *