למה התקינה לא אוהבת השקעות מוחזקות לפידיון

בהתאם להנחיות IAS 39, ישות יכולה לסווג מכשירים פיננסיים בין 4 קבוצות:

1. נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

2. השקעות מוחזקות לפידיון

3. הלוואות וחייבים

4. נכסים פיננסיים זמינים למכירה

לכל קבוצה יש את תנאי הכניסה והמאפיינים שלה, אך לישות קיימת גמישות מסוימת בעת הסיווג.

כך למשל, ישות יכלה לייעד מראש מכשירים פיננסיים לקבוצת השווי ההוגן דרך רווח והפסד או לקבוצת הנכסים הפיננסים הזמינים למכירה, או שכוונתה המפורשת להחזיק או שלא להחזיק בהשקעה מסוימת עשויה להשפיע על סיווג הנכס הפיננסי.

התקינה הבינלאומית מעדיפה רלוונטיות ולכן היא מעודדת מדידה של נכסים והתחייבויות בשווי הוגן.

מדידה בשווי הוגן מאפשרת למשקיעים לראות עליות ערך של נכסים בתקופות גאות, אך מצד שני גם משקפת ירידות ערך של השווי ההוגן בתקופות שפל, בהתאם למחזור העסקים.

מכל 4 הקבוצות לעיל, הקבוצה היחידה שלא נמדדת בשווי הוגן היא קבוצת ההשקעות המוחזקות לפידיון, הנמדדות בעלות מופחתת בשיטת הריבית האפקטיבית.

אחד התנאים לסיווג השקעות כמוחזקות לפידיון הוא כוונה מפורשת ויכולת של הישות להחזיק בהשקעה עד לפידיון.

ההנהלה עשויה לשנות את כוונתה להחזיק בהשקעה עד לפידיון ולסווג מחדש את ההשקעה לאחת הקבוצות בהן הנכסים נמדדים בשווי הוגן.

שינוי כוונותיה או יכולתה להחזיק בהשקעה עד לפידיון יכול לנבוע למשל מטעמים ענייניים כמו קשיי נזילות המחייבים את הישות למכור את ההשקעה לפני המועד המתוכנן, אך ייתכן גם כי בעקבות עליית ערך משמעותית בשווי ההוגן ישות יכולה להתפתות לסיווג מחדש של ההשקעה כך שתרשם עליית ערך בדוחות הכספיים.

התקינה הבינלאומית חוששת ממצב כזה של ניהול רווחים ולכן קבעה שורת סנקציות למכירה (מוקדמת) או סיווג מחדש של נכסים שסווגו לראשונה כהשקעות מוחזקות לפידיון.

מכירה או סיווג מחדש של השקעה מוחזקת לפידיון

ראשית, מכירה או סיווג מחדש של השקעה מוחזקת לפידיון בסכום משמעותי ביחס לסך ההשקעות המוחזק לפידיון, מונעת סיווג נכסים כמוחזקים לפידיון בשנת הכספים השוטפת ובשתי שנות הכספים שלאחר מכן.

יחד עם זאת, IAS 39 קבע מספר הקלות שמאפשרות למכור או לסווג מחדש השקעה מוחזקת לפידיון, מבלי לקבל את את "תקופת הצינון" לעיל:

1. המכירה או הסיווג מחדש קרובים למועד הפידיון (עד 3 חודשים) כך שלשינויים בשיעורי הריבית לא תהיה השפעה מהותית על השווי ההוגן.

2. המכירה או הסיווג מחדש מתרחשים לאחר שהישות קיבלה את קרן הנכס באופן מהותי כתוצאה מתשלומים קבועים או בפרעונות מוקדמים שנקבעו מראש.

3. המכירה או הסיווג מחדש נובעים כתוצאה מאירוע חד-פעמי שהוא מחוץ לשליטת הישות, והוא לא היה ניתן לחיזוי באופן סביר.

שנית, סיווג מחדש של השקעה מוחזקת לפידיון יהיה לקבוצת הנכסים הפיננסיים הזמינים למכירה הנמדדת בשווי הוגן, וההפרשים יוכרו ישירות בהון העצמי (קרן הון).

שלישית, במידה וסכום ההשקעה המוחזקת לפידיון שסווגה מחדש הוא משמעותי ביחס לסך ההשקעות המוחזקות לפידיון, כל שאר ההשקעות המוחזקות לפידיון שנותרו יסווגו גם הם לקבוצת הנכסים הפיננסיים הזמינים למכירה וימדדו בשווי הוגן. ההפרשים כאמור יוכרו ישירות בהון העצמי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *