למכירה: נכסים לא שוטפים

IFRS 5 הוא תקן מיוחד העוסק בהצגה ובמדידה של נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה.

בדוח על המצב הכספי אנחנו מפרידים בין נכסים שוטפים (מלאי, לקוחות, השקעות לזמן קצר וכד') לנכסים לא שוטפים (רכוש קבוע, השקעות לזמן ארוך, נדל"ן להשקעה וכד').

נכסים שוטפים הם נכסים שבדרך כלל מיועדים להמכר או מיועדים למימוש בתקופה השוטפת. באופן דומה נכסים לא שוטפים מיועדים בדרך כלל לשימוש ארוך טווח שהוא מעבר לתקופה השוטפת.

השאלה המרכזית בה עוסק התקן היא איך לטפל בנכס לא שוטף שההנהלה מתכוונת למכור בתקופה השוטפת.

הסיבה שלתשובה לשאלה הזו הוקדש תקן שלם היא החשיבות של המידע הזה מבחינת המשקיעים. כאשר ישות מתכננת לממש נכסים שבתכנון המקורי היו אמורים להפיק הכנסות לאורך תקופה ארוכה, זה מידע שימושי למשקיעים.

נציין כי מלבד נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה, IFRS 5 עוסק גם בפעילויות שהופסקו ובדרישות הגילוי הרלוונטיות במצב כזה, אך זה כבר נושא לכתבה אחרת.

אז מה זה בעצם נכס לא שוטף המוחזק למכירה?

הדרך הטובה ביותר לענות על השאלה הזו היא להבין את ההגדרה לנכס לא שוטף המוחזק למכירה המופיע בתקן, כיוון שזה גם הרעיון המרכזי של התקן:

ישות תסווג נכס לא שוטף (או קבוצת מימוש) כמוחזק למכירה אם הערך בספרים שלו יושב בעיקר באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך.

הרעיון הבסיסי די ברור, אך ההגדרה זו היא די ערטילאית ולכן התקן קבע מספר תנאים שעמידה בכולם כמקשה אחת מקיימת את ההגדרה לעיל:

 1. ההנהלה מחוייבת לתוכנית למכירה
 2. הנכס זמין למכירה מיידית במצבו הנוכחי
 3. ההנהלה התחילה לאתר רוכש באופן אקטיבי
 4. המכירה צפוייה בסבירות גבוהה בתוך חלון של 12 חודשים
 5. הנכס משווק באופן אקטיבי במחיר שהוא סביר ביחס לשווי ההוגן שלו
 6. הפעולות להשלמת תוכנית המכירה מעידות כי אין זה סביר שהתוכנית תשונה או תבוטל

נכס שעומד בכל התנאים לעיל במצטבר יסווג כנכס מוחזק למכירה ויוצג בשורה נפרדת בדוח על המצב הכספי.

שים לב:

1. נכס לא שוטף המיועד לנטישה אינו עונה להגדרת נכס מוחזק למכירה כיוון שהישות משיבה את ערכו בספרים בעיקר ע"י שימוש מתמשך ולא באמצעות מכירה.

2. נכסי מסים נדחים, נכסים שנובעים מהטבות עובד, נכסים פיננסיים ונדל"ן להשקעה המטופל במודל שווי הוגן אינם בתחולת דרישות המדידה של התקן.

3. "זמין למכירה במצבו הנוכחי" - הכוונה שניתן למכור אותו כיום והוא אינו דורש שינויים מהותיים או שינויים אחרים שאינם רגילים ונהוגים במכירות של נכס מסוג זה.

4. נכס המיועד להחלפה נכנס להגדרת מוחזק למכירה אם לעסקת ההחלפה מהות מסחרית.

איך למדוד נכס לא שוטף המוחזק למכירה

יום הסיווג

ביום הראשון בו הנכס עומד בכל התנאים בהגדרת נכס לא שוטף המוחזק למכירה הטיפול יהיה כדלקמן:

1. בשלב הראשון יש לעדכן ולהעמיד את הערך בספרים של הנכס בהתאם לתקנים הרלוונטים אליו, נכון ליום הסיווג כנכס לא שוטף מוחזק למכירה.

* רכוש קבוע - להפחית את הנכס עד למועד הסיווג, לשערך (אם מודל הערכה מחדש מיושם) ולבדוק סימנים לירידת ערך. (IAS 16, IAS 36)

* נכס בלתי מוחשי - דומה לרכוש קבוע. (IAS 38)

2.  בשלב השני, יש למדוד את הנכס לפי ערכו המתואם בספרים (בהתאם לשלב הראשון) או לפי שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה, כנמוך מבניהם.

* כל ירידת ערך הנובעת משלב זה מוכרת ברווח או הפסד.

* אם לאחר השלב הראשון הנכס בספרים נמדד לפי שווי הוגן, הרי שיש להכיר בעלויות המכירה מיידית ברווח או הפסד (כדי להציג את הנכס לפי הנמוך מבין ערך בספרים לשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה).

מדידה עוקבת

בכל תקופת דיווח יש להמשיך ולמדוד את הנכס לפי הנמוך מבין ערכו בספרים (שלב ראשון במועד הסיווג) לבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה.

* כל ירידת ערך הנובעת מהמדידה העוקבת מוכרת ברווח או הפסד.

* אם קיימת עליית ערך, יש להעלות את הערך של הנכס עד לגובה ירידות הערך המצטברות שהוכרו בגין הנכס (הן בשלב הראשון והן בשלב השני של מועד הסיווג).

* אין לרשום הוצ' פחת לנכס לא שוטף שסווג כמוחזק למכירה.

מה עושים כאשר הנכס לא נמכר בתוך 12 חודשים?

אחד התנאים לסיווג נכס לא שוטף כמוחזק למכירה הוא צפי גבוה למכירה בתוך שנה.

במקרים מסוימים, התקן מקל על ישות שלא הצליחה למכור בתוך 12 חודשים ומאפשר לה להמשיך לסווג את הנכס כמוחזק למכירה גם מעבר לתקופה של שנה. מקרים אלו כוללים:

1. במועד בו הישות מתכננת למכור את הנכס יש לה צפי סביר שיוצבו תנאים מצד ג' למכירת הנכס שבגללם צפוי שהמכירה תתארך מעבר לשנה.

* צד ג' - הכוונה לכל צד שהוא לא הרוכש של הנכס. למשל, עירייה או גופים רגולטוריים שצריכים לאשר את המכירה.

* החריג הזה תקף כל עוד לא ניתן לעמוד בתנאים של אותו צד ג' עד שלא יושג הסכם רכישה, והסכם כזה צפוי ברמה גבוהה בתוך פרק זמן של שנה.

2. במועד בו מושג הסכם רכישה, הרוכש מציב תנאי בלתי צפוי אשר מאריך את התקופה הנדרשת להשלמת המכירה.

* חריג זה תקף כל עוד הישות פעלה מיידית כדי להגיב לתנאים הבלתי צפויים והיא צופה פתרון חיובי של הגורמים המעכבים את המכירה.

3. במהלך התקופה של ה-12 חודשים הראשונים קרו אירועים שאינם בשליטת הישות שבגללם לא היה ניתן למכור את הנכס באותה תקופה.

* חריג זה תקף בתנאי שהישות נקטה בפעולה הכרחית כדי להגיב לשינוי, והנכס משווק במחיר שהוא סביר לאור האירועים והנסיבות החדשות.

הרעיון המרכזי בהקלות אלו הוא שאירועים או נסיבות שאינן בשליטת הישות עשויים להאריך את תקופת המכירה מעבר ל-12 חודשים, ולכן התקן מאפשר לישות להמשיך ולסווג את הנכס כמוחזק למכירה בנסיבות אלו, כל עוד היא עדיין מחוייבת למכירה ועומדת בשאר התנאים.

מה קורה כאשר הנכס לא עונה עוד על הגדרת מוחזק למכירה?

כאשר ישות סיווגה נכס כמוחזק למכירה ובשלב מסוים הוא אינו מקיים את הקריטריונים של נכס מוחזק למכירה, יש להפסיק לסווג את הנכס כמוחזק למכירה, ולמדוד אותו במועד הסיווג מחדש לפי הנמוך מבין:

1. ערכו בספרים של הנכס שהיה צריך להיות אילו מעולם לא היה מסווג כמוחזק למכירה. כלומר, הסכום המתואם בגין כל פחת, הפחתה או הערכה מחדש שהיו מוכרים אילו לא היה מסווג למכירה.

2. הסכום בר ההשבה שלו במועד הסיווג מחדש.

ההפרשים הנובעים מהסיווג מחדש יוכרו ברווח או הפסד, למעט הפרשים הנובעים משערוך רכוש קבוע או נכס בלתי מוחשי שיוכרו ישירות בהון העצמי.

קבוצת מימוש המוחזקת למכירה

קבוצת מימוש היא למעשה קבוצה של נכסים (שוטפים ולא שוטפים), העשויה לכלול גם התחייבויות קשורות, שהישות מעוניינת לממש בעסקה אחת.

הקריטריונים להכרה, ההצגה והמדידה של קבוצת מימוש מוחזקת למסחר דומים מאוד לאלו של נכס מוחזק למסחר.

ההבדל היחיד הוא בהקצאת הפסד מירידת ערך ובביטולו (השלב השני ביום הראשון, והמדידה העוקבת):

* אין להפחית ערך בספרים של נכס שוטף השייך לקבוצת מימוש

* יש להקצות את ההפסד בין הנכסים הלא שוטפים של קבוצת המימוש בהתאם להקצאה הנעשית בירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים (IAS 36).

בקצרה, יש להקצות את י"ע על בסיס פרופורציונאלי של הערך הפנקסני של הנכסים הלא שוטפים.

‫2 תגובות על “למכירה: נכסים לא שוטפים”

 1. היי
  לפני שמעמידים נכס לא שוטף כמוחזק למכירה יש למדוד אותו לפי התקנים הרלבנטים שלו עד ליום מועד הסיווג.
  אם מדובר ברכוש קבוע במודל הערכה מחדש והחברה משערכת כל שנה,
  מועד הסיווג כמוחזק למכירה הוא באמצע השנה.
  האם יש לשערך את אותו רכוש קבוע לשווי הוגן באמצע השנה טרם הסיווג ?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *