המדריך לטיפול בירידת ערך של נכסים פיננסיים

בהתאם להנחיות IAS 39, ישות צריכה להעריך בכל תאריך מאזן אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי.

הפסד מירידת ערך יוכר אם ורק אם:

1. קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאירוע שהתרחש לאחר מועד ההכרה הראשוני בנכס הפיננסי. לגבי אירועים עתידיים שצפויים להניב הפסד יש להתחשב בסבירותם.

2. קיימת השפעה על תזרים המזומנים של הנכס הפיננסי הניתנת למדידה באופן מהימן.

מה נחשב לראיות אובייקטיביות?

 

1. קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או החייב;

2. הפרת חוזה (אי עמידה בתנאים או פיגור בתשלומי הריבית או הקרן);

3. המלווה מעניק הקלות ללווה בקשיים שלא היו נשקלות בנסיבות אחרות;

4. נעשה צפוי כי הלווה יכנס להליך פשיטת רגל או רה-ארגון פיננסי אחר;

5. היעלמות שוק פעיל לנכס הפיננסי כתוצאה מקשיים פיננסיים;

6. שינויים שליליים במצב התשלומים של הלווים בקבוצת נכסים פיננסיים;

7. תנאים כלכליים המתואמים עם כשלים ביחס לנכסים בקבוצה כגון: עלייה בשיעור האבטלה באיזור הגיאוגרפי של הלווים, ירידה במחירי הנדל"ן בהתייחס למשכנתאות באיזור הרלוונטי, ירידה במחירי הנפט בהתייחס לנכסי הלוואות ליצרני הנפט ושינויים שליליים אחרים בתנאי הענף המשפיעים על הלווים בקבוצה.

8. שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית, המשפטית או בסביבת השוק בה פועל המנפיק המעידים על כך שההשקעה לא תושב.

9. ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של השקעה במכשיר הוני מתחת לעלותה.

מה לא נחשב כראיות אובייקטיביות לירידת ערך?

1. היעלמות של שוק פעיל כתוצאה מכך שהמכשירים הפיננסיים של הישות המנפיקה אינם נסחרים עוד. לדוגמה, חברה א' רוכשת מניות של חברה ב' ולאחר מכן מניות חברה ב' אינם נסחרים עוד. עובדה זו כשלעצמה אינה מהווה ראייה אובייקטיבית לירידת ערך.

2. ירידת דירוג אשראי, כשלעצמה, אינה מהווה ראייה אובייקטיבית לירידת ערך.

3. ירידת השווי ההוגן של נכס פיננסי מתחת לעלותו או לעלותו המופחתת, כשלעצמה, אינה מהווה בהכרח ראיה אובייקטיבית לירידת ערך.

השימוש באומדנים בהערכת ההפסד מירידת הערך

לעיתים קיימות ראיות אובייקטיביות לירידת ערך, אך המידע הזמין לישות אינו מאפשר להעריך בצורה מדויקת את ההשפעה השלילית על התזרים המזומנים החזוי. לדוגמה, ייתכן וקיים מעט מידע היסטורי ביחס ללווים דומים.

במקרים כאלה הישות נדרשת להפעיל שיקול דעת המתבסס על ניסיון העבר כדי לאמוד את הסכום של ההפסד מירידת ערך, ועליה לבצע התאמות במידע הזמין לרשותה כדי לשקף את הנסיבות הרלוונטיות הקיימות.

השימוש באומדנים ובהערכות סבירים הינו חלק הכרחי בהכנת הדוחות הכספיים ואינו פוגע במהימנותם.

מתודולוגית הטיפול בירידת ערך של נכסים פיננסיים

כעת נציג את הטיפול בירידת ערך של השקעות מוחזקות לפידיון, הלוואות וחייבים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה.

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד מעצם הטיפול והמדידה השוטפים שלהם מכירים בהפסד מירידת ערך באופן "אוטומטי".

נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת

טיפול זה מתאים להשקעות המוחזקות לפידיון או להלוואות וחייבים.

במקרה שקיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך יש להכיר בהפסד מירידת ערך ברווח או הפסד בגובה ההפרש בין העלות המופחתת של הנכס הפיננסי בספרים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הנכס הפיננסי

ערך הנכס הפיננסי בספרים יופחת ישירות או באמצעות חשבון הפרשה לירידת ערך.

אם בתקופות הבאות קיימות ראיות אובייקטיביות לעליית ערך נחזור על אותו תהליך בדיוק ונקטין את חשבון ההפרשה עד לאיפוסו. בכל מקרה הערך בספרים של נכס פיננסי לא יכול להיות גבוה יותר מהעלות המופחתת שהייתה צריכה להיות אילו לא היו מתרחשות ירידות ערך כלל.

ישות צריכה לבחון האם מתקיימות ראיות לירידת ערך של נכס משמעותי ספציפי בקבוצת נכסים.

אם קיימת ראיה כזו יש לטפל בירידת הערך הספציפי של כל נכס משמעותי כזה, ובנוסף לבחון ירידת ערך לגבי שאר הנכסים בקבוצה.

אם לא קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של נכסים משמעותיים ספציפיים, יש לבחון ירידת ערך של כל הקבוצה בכללותה.

נכסים פיננסיים המוצגים בעלות

טיפול זה מתאים לירידת ערך של מכשיר הוני לא מצוטט שאינו מוצג בשווי הוגן כיוון שלא ניתן לאמוד אותו בצורה מהימנה. במקרה כזה, הנכס מוצג לפי עלות.

במקרה של ראייה אובייקטיבית לירידת ערך יש להכיר בהפסד מירידת ערך בגובה ההפרש בין הערך בספרים של הנכס הפיננסי לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים החזויים המהוונים בשיעור תשואת השוק על נכסים דומים.

הפסדים אלה יוכרו ברווח או הפסד, ולא יבוטלו לעולם גם במקרה של עליית ערך אובייקטיבית בתקופות הבאות.

נכסים פיננסיים זמינים למכירה

כאשר מתקיימת ראייה לירידת ערך של נכס פיננסי זמין למכירה, ההפסד המצטבר שהוכר ישירות בהון העצמי (בקרן הון) יוכר ברווח או הפסד.

הסכום של ההפסד המצטבר שיועבר מההון העצמי לרווח או הפסד צריך להתחשב בירידות ערך קודמות שהוכרו ברווח או הפסד.

לדוגמה, אם הוכר הפסד מירידת ערך בסך 30 בעבר, וכעת קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך ויתרת ההפסד המצטבר בהון העצמי עומדת על 70, הסכום שיוכר כהפסד הינו 40=70-30.

אם בעתיד יתקיימו ראיות אובייקטיביות לעליית ערך ומדובר במכשיר חוב אזי ניתן להכיר ברווח או הפסד בגובה עליית הערך, אך לא יותר מההפסד מירידת ערך שהוכר בעבר.

אם מדובר במכשיר הוני, ראיות לעליית ערך לאחר שנרשמה ירידת ערך בתקופה קודמת, לא ישפיעו על רווח או הפסד והשפעתן תזקף ישירות להון העצמי.

‫2 תגובות על “המדריך לטיפול בירידת ערך של נכסים פיננסיים”

 1. לגבי נכסים פיננסיים שהם תחת קבוצה 4 (זמינים למכירה) אבל הם נמדדים בעלות מאחר ואין להם מחיר שוק מצוטט, התקן מתייחס רק למכשיר הוני בלבד, מה לגבי מכשיר חוב? האם יתכן מצב שלא יהיה מחיר שוק? במידה וכן, ההתייחסות זהה לזו של מכשיר הוני? כלומר העלות המקורית לא תשתנה או שעדין יש צורך בהפחתה? ובמידה ומפחיתים, הרי שמאחר ולא משערכים מול קרן הון (כי אין מידע על שווי הוגן) אנחנו בעצם נוהגים כמו בקבוצה 2/3..
  תודה מראש

  1. היי מאי,
   אכן התקן לא מתייחס לאפשרות כזאת. שימי לב להבדל בין "יכול להיות שלא יהיה מחיר שוק" (כלומר המכשיר לא מצוטט שוק פעיל) לבין אין אפשרות לאמוד שווי הוגן. יכול להיות לך מכשיר הוני או מכשיר חוב שלא מצוטטים בשוק פעיל אולם ניתן לאמוד להם שווי הוגן.
   התקינה אומרת שנדירים המקרים שבהם לא ניתן היום לקבוע שווי הוגן של מכשיר פיננסי (הוני או חוב) ובמקרה שמדובר במכשיר הוני שלא ניתן למדוד לו שווי הוגן מהימן הוא ימדד בעלות ולגבי מכשיר חוב הוא ימדד בעלות או בעלות מופחתת (בשיטת הריבית האפקטיבית) – אין התייחסות כאמור של התקן.
   בכל אופן, בגלל העובדה שבניגוד למכשיר הוני, במכשיר חוב יש לנו תזרים מזומנים ברור (לרוב) אז קשה להניח שלא ניתן יהיה לאמוד לו שווי הוגן. אם בכל זאת יש חיה כזאת אז הוא ימדד בעלות/עלות מופחתת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *