מושגי מפתח בחכירות

בכתבה זו נסקור מספר מושגי מפתח הקשורים לטיפול החשבונאי בחכירות בהתאם לIAS 17.

הריבית הגלומה בחכירה

הסבר:

הריבית הגלומה בחכירה היא הריבית שמשווה בין השווי ההוגן של הנכס בתוספת עלויות ראשוניות של המחכיר ובין הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים בתוספת ערך גרט לא מובטח.

תשלומי חכירה מינימליים - הם כל התשלומים שהחוכר נדרש להעביר למחכיר, לרבות ערך גרט מובטח (ע"י החוכר, צד הקשור אליו או צד שלישי בעל יכולת פרעון).

עלויות ראשוניות של המחכיר - עלויות שניתן לייחס במישרין ניהול המו"מ ולהסדרת הסכם החכירה, למעט עלויות כאלו שהתהוו למחכיר שהוא סוחר או יצרן.

ערך גרט לא מבוטח - ערך גרט שלא הובטח למחכיר או ערך גרט שהובטח למחכיר ע"י צד שקשור אליו (חב' אם / חב' בת וכו').

לסיכום, הריבית הגלומה בחכירה היא הריבית מנקודת המבט של המחכיר.

תקופת החכירה

הסבר:

תקופת החכירה היא התקופה הארוכה ביותר האפשרית, שבמועד ההתקשרות יותר צפוי שתקרה מאשר לא. יש לקחת בחשבון את ההשפעה של אופציות להארכת תקופת החכירה או לסיומה.

מקרא:

פס אדום - תקופת החכירה בחוזה

פס ירוק - אופציה להארכת החוזה או לקיצורו. פס רחב משמעותו שיותר צפוי מאשר לא שהאופציה תמומש. פס צר משמעותו שיותר צפוי מאשר לא שהאופציה לא תמומש

פס שחור - זוהי תקופת החכירה בה יש להתחשב במועד ההתקשרות.

ערך גרט של נכס בחכירה מימונית

הסבר:

ערך הגרט של נכס בחכירה מימונית מורכב מסכום שמובטח ומסכום שלא מובטח (מסתכלים מנקודת המבט של המחכיר).

ערך גרט מובטח - סכומים שהובטחו ע"י החוכר או צד הקשור אליו (למשל, חברה אם או חברה בת), וכן סכום שהובטח ע"י צד שלישי, שאינו קשור למחכיר, ויש לו יכולת לעמוד בהתחייבותו (כושר פרעון).

ערך גרט לא מובטח - סכום גרט שלא הובטח ע"י החוכר או ע"י צד שלישי כלשהו שאינו קשור למחכיר.

אחת הסיבות שהסכומים בהם מוכרים נכסים והתחייבויות (ובהמשך גם ההכנסות והוצאות המימון) משתנים בין המחכיר לחוכר נובעת מערך הגרט הלא מובטח או מערך גרט שהובטח ע"י צד שלישי שאינו קשור למחכיר.

ערך גרט שהובטח ע"י צד שלישי שאינו קשור למחכיר אף עשוי לגרום לסיווג שונה של החכירה בספרים של המחכיר והחוכר.

לדוגמה, אם המחכיר יהנה מהטבות כלכליות משמעותיות מערך גרט שהובטח ע"י צד שלישי שאינו קשור לחוכר או למחכיר עצמו, ייתכן שהחכירה תסווג באופן שונה אצל המחכיר ואצל החוכר.

רישום הוצאות פחת בספרי חוכר בחכירה מימונית

הסבר:

במועד ההתקשרות בחכירה מימונית, החוכר מכיר בנכס בספרים שלו ולכן עליו לרשום הוצאות פחת בגינו.

הנכס יופחת לאורך תקופת החכירה באופן שמשקף את צריכה ההטבות הכלכליות ובהתאם למדיניות ההפחתה שהחוכר מיישם לגבי נכסים אחרים שלו.

במקרים הבאים, הנכס יופחת לאורך החיים הכלכלי שלו:

1. הנכס עובר לבעלות החוכר בתום תקופת החכירה

2. לחוכר יש אופציה לרכוש את הנכס בתום תקופת החכירה במחיר כזה, שבמועד ההתקשרות צפוי שהוא ייממש את האופציה (מחיר הזדמנותי)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *