מי מפחד מנגזר משובץ

נגזר הינו חוזה הצמוד למדד מסוים ולכן מושפע בתגובה לשינויים בו, כמו למשל מדד מניות, מחיר הזהב, מחיר הנפט וכדומה.

קרוב לוודאי שאתה מכיר סוגים שונים של נגזרים. אלה כוללים: אופציות על מניות, עסקאות עתידיות על מניות, אופציות על הדולר, עסקאות עתידיות על הדולר, עסקאות עתידיות להחלפת מטבע ועוד.

המאפיין המובהק של נגזר הינו שעלותו נמוכה משמעותית ממחיר נכס הבסיס. כלומר אופציה לרכישת מניה תהיה זולה משמעותית מרכישת המניה עצמה, ועסקה עתידית על הדולר תהיה זולה יותר מרכישת הדולר עצמו היום.

נגזר משובץ הוא למעשה רכיב אחד מבין שניים הכלולים במכשיר מורכב. הרכיב השני נקרא חוזה מארח לא נגזר.

דוגמה קלאסית למכשיר מורכב כזה הינה חוזה שכירות למספר שנים תמורת סכום קבוע מראש כאשר התשלומים כפופים לשינויים במדד המחירים לצרכן.

בדוגמה הזו החוזה המארח הוא חוזה השכירות של הנכס והנגזר המשובץ יהיה עסקה עתידית על השינויים במדד המחירים לצרכן.

הטיפול החשבונאי בנגזרים משובצים

IAS 39 דורש להפריד את החוזה המארח מהנגזר המשובץ ולטפל בכל אחד מהם בנפרד אם מתקיימים התנאים הבאים:

1. המאפיינים והסיכונים הנובעים מהנגזר המשובץ אינם דומים לאלה של החוזה המארח.

כדי לקבוע האם תנאי זה מתקיים יש להפעיל שיקול דעת כדי לקבוע האם החוזה המארח תלוי בצורה כלשהי לשינויים בנגזר המשובץ.

למשל בדוגמה שלנו, האם ובאיזו מידה מחירי השכירות מושפעים משינויים במדד המחירים לצרכן.

2. מכשיר אחר עם אותם תנאים של הנגזר המשובץ עונה על הגדרת נגזר.

3. המכשיר המורכב (החוזה המארח + הנגזר המשובץ) אינו נמדד לפי שווי הוגן עם שינויים המוכרים בדוח רווח והפסד.

במידה והתנאים האלה מתקיימים, אנחנו נפריד בין החוזה המארח והנגזר המשובץ.

הנגזר המשובץ יטופל בהתאם לדרישות IAS 39 לפי שווי הוגן עם שינויים שיוכרו בדוח רו"ה, והחוזה המארח יטופל בהתאם לתקן הרלוונטי.

אם הישות לא יכולה להפריד בין החוזה המארח לנגזר המשובץ, אזי כל המכשיר המורכב ימדד לפי שווי הוגן עם שינויים ברווח והפסד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *