הכרה בהכנסה: ספק עיקרי VS סוכן

הכרה בהכנסה: ספק עיקרי VS סוכן

כאשר מתבצעת עסקה של מכירת סחורה או הספקת שירות, נשאלת השאלה האם ישות פועלת כספק עיקרי או כסוכן בעסקה. אם הישות פועלת כספק עיקרי אזי היא צריכה להכיר בתקבולים ברוטו שהתקבלו מהלקוח או אלה שהיא זכאית לקבל. לעומת זאת, אם הישות פועלת כסוכן, הישות תכיר בהכנסות נטו, כלומר התקבולים מהלקוח בניכוי התשלום המועבר לספק. בעיית […]