המדריך לזיהוי יחידה מניבת מזומנים

המדריך לזיהוי יחידה מניבת מזומנים

בהתאם להוראות IAS 36 עלינו לבחון אם מתקיימים סימנים לירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים בכל תאריך דיווח. יחידה מניבת מזומנים מוגדרת כיחידה הקטנה ביותר של נכסים המייצרים ביחד תזרים מזומנים עצמאי בלתי תלוי בעיקרו. הרעיון הוא למצוא את קבוצת הנכסים הקטנה ביותר שנוכל לחשב לה סכום בר-השבה, שהוא הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות […]