נושא 1IAS 16 רכוש קבוע+
משימה 1סיכום IAS 16 רכוש קבוע
משימה 2תרגול שאלות מועצה IAS 16
משימה 3תרגול שאלות מועצה IFRIC 1
נושא 2IAS 40 נדל״ן להשקעה+
משימה 1סיכום IAS 40 נדל"ן להשקעה
משימה 2תרגול שאלות מועצה IAS 40
נושא 3IAS 36 ירידת ערך נכסים+
משימה 1סיכום IAS 36 ירידת ערך נכסים
משימה 2תרגול שאלות מועצה IAS 36
נושא 4IFRS 5 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו+
משימה 1סיכום IFRS 5 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילות שהופסקה
משימה 2תרגול שאלות מועצה IFRS 5
נושא 5IAS 12 מסים על ההכנסה+
משימה 1סיכום IAS 12 מסים על ההכנסה
משימה 2מסים נדחים בגין רכוש קבוע הנמדד במודל הערכה מחדש
משימה 3הכרה בנכס מס נדחה כאשר אין צפי להכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין
משימה 4תרגול שאלות מועצה IAS 12
נושא 6IAS 7 דוחות תזרים מזומנים+
משימה 1סיכום IAS 7 דוח על תזרימי המזומנים
משימה 2סיווג תזרימי מזומנים בחברות "ליסינג"
משימה 3תרגול שאלות מועצה IAS 7
נושא 7IFRS 16 חכירות (חדש)+
משימה 1IFRS 16 - מצגת סיכום החומר התיאורטי (דלויט)
משימה 2שאלות לדוגמה
נושא 8IAS 23 עלויות אשראי+
משימה 1סיכום IAS 23 עלויות אשראי
משימה 2מגבלות בהיוון הפרשי שער לנכס כשיר
משימה 3תרגול שאלות מועצה IAS 23
משימה 4IAS 23 - מבחן מסכם
נושא 9IAS 34 דיווח כספי לתקופות ביניים+
משימה 1סיכום IAS 34 דיווח כספי לתקופות ביניים
משימה 2נספח דוגמאות לחישוב הוצ׳ מס בדוחות ביניים
משימה 3תרגול שאלות מועצה IAS 34
נושא 10תקן חשבונאות 5 - כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ״רים+
משימה 1סיכום תקן חשבונאות 5 כללי חשבונאות ודיווח כספי ע״י מלכ״רים
משימה 2נספח לסיכום: עדכונים לכללי החשבונאות של מלכ״רים
משימה 3תרגול שאלות מועצה מלכ״רים
נושא 11IFRS 9 מכשירים פיננסיים (משולב עם IAS 32)+
משימה 1סיכום IFRS 9 מכשירים פיננסיים
משימה 2נספחים לסיכום - דוגמאות ופתרונות
משימה 3מבחן מסכם IFRS 9 מכשירים פיננסיים
נושא 12IFRS 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות+
משימה 1סיכום IFRS 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות
נושא 13המסגרת המושגית לדיווח כספי+
משימה 1סיכום המסגרת המושגית
משימה 2תרגול שאלות מועצה המסגרת המושגית
נושא 14IAS 1 הצגת דוחות כספיים+
משימה 1סיכום IAS 1 הצגת דוחות כספיים
משימה 2תרגול שאלות מועצה IAS 1
נושא 15IAS 2 מלאי+
משימה 1סיכום IAS 2 מלאי
משימה 2תרגול שאלות מועצה IAS 2
נושא 16IAS 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות+
משימה 1סיכום IAS 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעות
משימה 2תרגול שאלות מועצה IAS 8
נושא 17IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח+
משימה 1סיכום IAS 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח
משימה 2תרגול שאלות מועצה IAS 10
נושא 18IAS 20 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי+
משימה 1סיכום IAS 20 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי
משימה 2תרגול שאלות מועצה IAS 20
נושא 19IAS 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים+
משימה 1סיכום IAS 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים
משימה 2תרגול שאלות מועצה IAS 37
נושא 20IAS 38 נכסים בלתי מוחשיים+
משימה 1סיכום IAS 38 נכסים בלתי מוחשיים
משימה 2תרגול שאלות מועצה IAS 38