הקונפליקט ב-IAS 34 (ומה עושים עם זה)

קיימת מידה מסוימת של סתירה ביישום הוראות IAS 34, העוסק בדרישות הדיווח הכספי לתקופות ביניים.

מצד אחד, התקן דורש ליישם את אותה מדיניות חשבונאית הן בדוחות הכספיים השנתיים והן בדוחות לתקופות ביניים כך שלכאורה יש להתייחס לתקופת ביניים כאילו הייתה שנת כספים, כלומר תקופה בלתי תלויה (הגישה הדיסקרטית).

מהצד השני, התקן דורש שתדירות הדיווח של הישות (שנתית, חצי-שנתית או רבעונית) לא תשפיע על התוצאות השנתיות, ולכן דורש שהמדידה לצורכי דיווח ביניים תתבצע על בסיס מצטבר מתחילת השנה (הגישה האינטגרלית).

הפתרון: חיים עם זה

IAS 34 לא ממש מנסה לפתור את הקונפליקט ולמעשה הוא "חי" עם שתי הגישות בו זמנית, ודורש ליישם בכל מקרה את הגישה המתאימה לו.

באופן כללי, הגישה המעורבת רואה בתקופת הביניים חלק מתקופה שנתית כוללת, ולכן יש לבצע מדידות בדוחות ביניים על בסיס שנתי. לעומת זאת, כאשר מדובר בכללי ההכרה בנכסים ובהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות, אלה יהיו בדיוק אותם כללים שמיושמים בדוחות הכספיים השנתיים.

הנחיות ליישום הגישה המעורבת של IAS 34

כעת נעבור על מספר דוגמאות ונראה כיצד הגישה המעורבת מציעה (ומחייבת) לטפל בהן:

מאפיין חשוב של הכנסות והוצאות הוא שהם כבר "קרו" ולכן מכירים בהן בתקופה בה הן מתהוות.

אין לדחות או להקדים הכנסות אם דחייה או הקדמה של הכנסות בדוחות השנתיים תהיה בלתי נאותה.

כנ"ל לגבי הוצאות - הוצאות יוקדמו או יידחו לצורכי דיווח ביניים, אם ורק אם, דחייה או הקדמה כזאת בדוחות השנתיים תהיה נאותה.

אם הוצאה לא עומדת בהגדרת נכס בתום תקופת הביניים, אזי היא תוכר כהוצאה בתקופת הביניים. למען הסר ספק, במידה ובמהלך הרבעון ההוצאות של הישות מקיימת את הקריטריונים להגדרת נכס, אזי כל ההוצאות עד לנקודת זמן זו יוכרו כהוצאה, וההוצאות מנקודה זו והלאה יכולות להיות מהוונות לנכס בהתאם לתקנים הרלוונטים.

דוגמאות:

- ישות שעסקיה עונתיים ומדווחת על בסיס חצי שנתי, ובשישה החודשים הראשונים של השנה מרוויחה 1M ובשישה חודשים שלאחר מכן 0, תדווח על כל ה1M בשישה חודשים הראשונים.

- ישות שמדווחת על בסיס רבעוני ויצאה בקמפיין שיווקי ניכר במהלך הרבעון הראשון, תכיר בכל ההוצאה כבר ברבעון הראשון, אפילו אם הקמפיין מיועד לקדם מכירות של מוצר חדש במהלך תקופה ארוכה יותר.

- עבודות החזקה תקופתיות משמעותיות או שיפוצים כללים מתוכננים יוכרו כהוצאה במועד בו יתהוו ולא במועד התכנון, אלא אם כן אירוע הביא ליצירת מחוייבות משפטית או משתמעת של הישות המחייבת רישום הפרשה.

- כאשר לישות נוצרת מחוייבות משפטית או משתמעת עליה ליצור הוצאה והפרשה באותה תקופת ביניים בה נוצרה המחוייבות.

- חלוקת בונוס לאנשי מכירות או להנהלה על בסיס שיקול דעת ביום כלשהו, תוכר כהוצאה במועד ההחלטה.

- הוצאות פחת יוכרו רק בגין נכסים שנמצאים בשליטת הישות במועד התהוותן.

- ירידות ערך (מלאי, רכוש קבוע וכו'), לרבות הביטול שלהן, יוכרו בתקופת הביניים בה נוצרו.

- הוצאות מתוכננות שאינן סדירות כמו למשל תרומות ועלויות להכשרת עובדים יוכרו כהוצאה במועד התהוותן, אפילו אם הן נוטות לחזור על עצמן בכל שנה, וזאת משום שההגדרה של התחייבות לא מתקיימת (אלא אם כן ברור בנסיבות המקרה שנוצרה מחוייבות משפטית או משתמעת).

כאשר הכנסות או הוצאות מסוימות מחושבות על בסיס שנתי יש להשתמש באומדנים שנתיים ולהכיר בחלק היחסי של ההכנסה או ההוצאה לתקופה המצטברת ולתקופת הביניים.

הרעיון הוא פשוט: אם ההכנסה או ההוצאה נמדדת על בסיס שנתי נכיר בה על בסיס שנתי במהלך התקופות הביניים.

דוגמאות:

- מענקים לאנשי מכירות על בסיס של מדד שנתי כמו מכירות.

- הנחות ללקוחות או לספקים על בסיס של מדד שנתי כמו מכירות או רכישות.

- הוצאות מס

לסיכום, כדי לדעת איך לטפל בכל עסקה בתקופת הביניים עלינו לשאול את עצמנו האם בסיס המדידה של העסקה הוא שנתי או לא.

אם בסיס המדידה של הפריט הוא שנתי, יש לרשום את העסקה על בסיס צבירה שנתי כך שהתוצאות השנתיות לא יושפעו מתוצאות תקופת הביניים.

אם בסיס המדידה אינו שנתי, יש להכיר בפריטי הדוחות (הכנסות, הוצאות, נכסים והתחייבויות) בהתאם לכללי ההכרה בהם במסגרת המושגית ובתקנים הספציפיים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *